MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, kişilerin ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının, terekelerinin yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.


Miras hukuku, ülkemizde Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmektedir. Miras bırakandan kalan malların tereke yahut mameleklerin devrine ilişkin veraset işlemleri de hukuk mahkemelerinde yapıldığı kadar, noterliklerde oluşturulan nüfus kayıt sistemleri üzerinden de belgelendirilmektedir. Kimi zaman miras bırakan vasiyetname hazırlayarak mal varlığı için ölümünden sonra tasarrufta bulunmayı amaçlamaktadır. Vasiyet, bir kişinin ölümünden sonra geçerli olmak üzere, bir veya birden fazla kişiye belirli bir mal bırakması işlemidir. Vasiyet, ölüme bağlı bir tasarruftur. Vasiyet sözlü veya yazılı olabilmektedir ve yazılı vasiyette bulunma sonucunda ortaya çıkan belgeye de vasiyetname denmektedir.


Karadağ Hukuk, Danışmanlık Ve Arabuluculuk Bürosu Miras Hukuku’ndan kaynaklanan dava ve takiplerde uzman kadrosuyla gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki Türk Vatandaşlarına ve yabancı ülke vatandaşlarına her türlü hizmeti sunmaktadır.


Karadağ Hukuk, Danışmanlık Ve Arabuluculuk Bürosu tarafından Miras Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:


-Vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması,


-Ölüme bağlı tasarrufların (vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi) iptali işlemleri,


-Tenkis ve mirasta iade davaları takibi,


-Ortaklığın giderilmesi (İzale-i Şüyu) davaları takibi,


-Miras sebebiyle istihkak davaları takibi,


-Tereke tespiti ve tereke yönetimi,


-Mirasın reddi davaları takibi,


-Mirastan yoksun bırakılma davası takibi,


-Mirasta defter tutulması işlemleri takibi,


-Terekede ihtiyati tedbirler,


-Vesayet ve kayyım davaları.

Hızlı iletişim
  • 0338 212 10 12
  • info@karadaghb.com
İletişim Formu
Hızlı iletişim

WhatsApp
Hemen Ara